O nás

Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. 

Je ambulantní adiktologická ambulance, poskytující služby problémovým a závislým uživatelům návykových látek a jejich rodinám
služby jsou pokytovány i klientům s problematikou nelátkových závislostí
 

Poslání

Umožnit klientům užívajícím návykové látky, nebo jejím blízkým nalézt nejlepší možné řešení vedoucí ke změně jejich problémové situace, zejména k abstinenci. Dále pomoci matkám, které jsou ohroženy návykovou látkou, najít vhodné řešeni a umožnit jim a jejich dětem, aby mohly vyrůstat ve své biologické rodině a pomoc při prosazování jejich oprávněných zájmů.

V projektu Slunečnicová zahrada umožnit dětem vyrovnat handicap způsobený návykovými látkami v těhotenství a umožnit rodičům, nebo pěstounům dětí co nejzdárnější vývoj pro jejich děti.

 

Cílem programu 

je  a umožnění všem klientům s problémovým úžíváním, nebo klientům závislým dosažení abstinence, tam, kde je toho možné docílit

a umožnit dětem, které se narodily rodičům s problematikou závislostí žít v bezpečném rodinném zázemí, nelzením vhodného typu léčby a stabilizace pro jejich rodiče

Centrum pro rodinu PSS ( psychosociálních služeb) a klinické adiktologie, z.ú., je  návazné pracoviště a pokračující program Centra pro rodinu Drop In,o.p.s.

S ohledem na specifickou skupinu i  dětí s Dg. ADHD, poruch učení a chování i bez předešlé drogové zátěže v těhotenství , došlo k odloučení od organizace Dropin a  vzniklu programu  After In. 

Dále Centrum pro rodinu  pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě s cílem podpořit a rozvíjet fungování rodiny a setrvání dítěte v ní, působí na děti a mladé lidi vyrůstající bez fungujícího rodinného zázemí tak, aby byla posilována jejich schopnost sociálního začleňování a připravenost ke zvládání samostatného života. U dětí v náhradní rodinné péči, zejména prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační a informační činnosti, poskytuje výchovnou a poradenskou činnost rodičům a pěstounům při výkonu pěstounské péče, týkající se adekvátních vývojových oblastí a etap.
Poskytuje preventivní a léčebné aktivity v oblasti ochrany zdraví a v oblasti adiktologie a dalšího rizikového chování, poskytuje vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost. Práce s rodinou a ohroženými dětmi, podílí se na výzkumné činnosti v oblasti práce s rodinou, ohroženými dětmi, dále závislostního chování, poruch příjmu potravy, patologického hráčství.
Poskytuje nezbytné pohybové edukační aktivity vedoucí k podpoře zdravéhho rozvoje v jednotlivých vývojových fázích.
 

 

 

ředitelka

Mgr. Simona Sedláčková  MHA MPH,  a vedoucí adiktolog. 

prim MUDr. Zdeněk Vesleý psychiatr

Bc. Petra Mládková vedoucí adiktologické ambulance pro dospělé, zástupce ředitelky, 

Mgr. Alena Keblová speciální pedagog

Mgr. Kateřina Papoušková, psycholog

Martin Lochman, terapeut, rodinné poradenství

Doc.MUDr. Lidmila Hamplová - preventivní lékařství, prevence obezity, zdravý životní styl

další spolupracující odboorníci: Prof. IMUDr. Ivo Paclt, Dětská psychiatrie,  Adiktologická ambulance pro děti a dorost, MUDr. T. Hněvkovská, dětský psychiatr

Rehabilitační  klinika Monáda s.r,o. PaedDr. Kateřina Marková, Neurorehabilitační klinika Axon, prim. MUDr. Jaroslava Zipserová

 supervizoři - minulí i současní: MUDr. Kamil Černý, PhDr. Jiří Drahota, PhDr. Jiří Broža, PhDr. Jiří Libra, MUDr. Martin Vimr, PhDr. Ivan Douda

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.